Test youtube shortcode

 

 

[wvrx_youtube┬áid=’QvSEqKMr5Dk’]

 

[wvrx_youtube┬áid=”wlRqcVw6L0g”]

[wvrx_youtube]

 

Test Vimeo:

[wvrx_vimeo https://vimeo.com/143057254]